Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Vita Gym Club respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot de deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoongegevens.nl

Totdat u op de website gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voorzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat de nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website van (hierna ook “De website”): Vita Gym Club
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens (Hierna ook: “ De beheerder”): Vita Gym Club gevestigd te Printer 17, 7741 ME, Coevorden, KVK-nummer: 66069076

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en de informatie daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politiek-, of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging. 

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment: 

       • De toegang van een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.
       • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale- of internationale wetgeving of in strijd is met internet- etiquette. 
       • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben ten einde updates uit te kunnen voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om u apparatuur en gegevens te beschermen tegen onder andere virus aanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

       • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.
       • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

Beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, danwel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzamelt door Vita Gym Club en een externe verwerker (s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator als een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling.

Artikel 7 – U rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van art 13 lid 2 sub B AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@crossfitcoevorden.com.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen een maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht of waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na nadrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mits dien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van deze gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbieding krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@crossfitcoevorden.com

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegen komt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik ook als van iedere daad die een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaalt.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek bij onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.

Wij gebruiken de volgende soort Cookies op onze website: 

Google analytics (analytische cookie) 

      • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessies- en inlog informatie. 
      • Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie van bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoeker van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke PC het bezoek plaatsvindt. 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derde op u apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens u eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. U toestemming is geldig voor een periode van 13 maanden.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoongegevens.nl

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarde is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/ vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie en informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: 

Beheerder, info@crossfitcoevorden.com

Is getekend,

Vita Gym Club

2024

Stuur bericht
1
Vraag voor ons?
Hallo, Welkom op onze website.
Kunnen we je helpen?